portage.cz Portage- pronájem ?idi?e i vozu s ?idi?em

portage.cz
Title: Portage- pronájem ?idi?e i vozu s ?idi?em
Keywords: PORTAGE, doprava, vozí?ká??, pronájem, vozu, s ?idi?em, odvoz, osobní, ?idi?, ?idi?e, ?idi??, smluvní
Description: Portage, doprava a p?eprava osob, vozidel NON-STOP dispe?ink. Pronájem ?idi?e, Odvoz vozu, osobní ?idi?, pronájem vozu s ?idi?em, smluvní doprava,
portage.cz is ranked 16113496 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $7,490. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. portage.cz has 43% seo score.

portage.cz Information

Website / Domain: portage.cz
Website IP Address: 81.95.96.124
Domain DNS Server: alfa.ns.active24.cz,gama.ns.active24.sk,beta.ns.active24.cz

portage.cz Rank

Alexa Rank: 16113496
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

portage.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $7,490
Daily Revenue: $20
Monthly Revenue $615
Yearly Revenue: $7,490
Daily Unique Visitors 1,888
Monthly Unique Visitors: 56,640
Yearly Unique Visitors: 689,120

portage.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Fri, 05 Aug 2016 00:57:32 GMT
Server nginx

portage.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
PORTAGE 8 1.11%
doprava 1 0.14%
vozí?ká?? 2 0.35%
pronájem 6 0.95%
vozu 5 0.39%
s ?idi?em 3 0.53%
odvoz 1 0.10%
osobní 1 0.12%
?idi? 10 0.99%
?idi?e 5 0.59%
?idi?? 3 0.35%
smluvní 3 0.41%

portage.cz Traffic Sources Chart

portage.cz Similar Website

Domain Site Title

portage.cz Alexa Rank History Chart

portage.cz aleax

portage.cz Html To Plain Text

Portage- pronájem ?idi?e i vozu s ?idi?em GSM / PDA O nás Co nabízíme Kontakt Kariera Spolupráce Poskytujeme komplexní profesionální slu?by v oblasti dopravy a p?epravy osob, vozidel a zásilek.., ( nejen individuální smluvní doprava ZTP a ZTP/P ): na jednání, za známymi, zábavou, k léka?i, kade?níkovi, do i z nemocnice tedy dimise. P?eprava delegací, host?, náv?těv, dle zájmu na?imi i va?imi vozy. Zaji?tění dopravy v rámci svateb, kongres?, jednání i ka?dodenní pot?eby, atd. Pot?ebujete spolehlivé ?idi?e krátkodobě i dlouhodobě? P?eprava vozí?ká?? Pronájem ?idi?? Pronájem vozu s ?idi?em P?eprava micro BUSem ( 7 mist + ?idi? ) Odvoz - p?evoz Va?eho vozu pro VIP Provoz autoparku Auto?kola Víkendové nákupy P?eprava zásilek ?R a EU Kontakt Kariera Spolupráce Podmínky Autopark Letáky Na?i klienti Nabídka reklamy Jak nás podpo?it ? Poptáváme Jsme i Facebooku Zveme Vás, aneb kde sme se mohli potkat. Jako zázrakem - druhy ro?ník benefi?ní akce se uskute?nil ve ?tvrtek 21.5.2009 na Vy?ehradě. Podívejte se na podrobny program benefi?ní akce Jako zázrakem. Podrobné informace na www.asistence.org 5. - 6.?ervna 2009 pátek 10:00 – 23:00 sobota 10:00 – 18:00 Centrální park Pankrác Praha 4 Vstup zdarma Jiny Svět 15-16.06.2009 Slu?ba PORTAGE, obdr?ela titulu: Vodafone BYZNYS REBEL PRAHA 2008. Titul je udělován firmám, které bo?í myty a ustálená pravidla ve svém oboru. Slu?ba PORTAGE k zaji?tění provozu akutně hledá sídlo spole?nosti nebo kancelá?ské prostory k pronájmu za rozumnou cenu, idálně s mo?ností parkování v oblasti Prahy 4 Chodova a Kunratic. informace na info@portage.cz 1. P?eprava vozí?ká?? - na el. i mech. vozících a imobilních osob. Profesionální vystupování; Praxe v ?ízení vozidel více jak 5 let Spole?ensky oděv / na p?ání 2. Pronájem ?idi?? - pronájem profesionálních zku?enych ?idi?? nejen firmám Profesionální vystupování Praxe v ?ízení vozidel více jak 5 let Spole?ensky oděv / na p?ání 3. Pronájem vozu s ?idi?em - Smluvní p?eprava osob Volksvagen T4, Toyota Carina, Citroen Xantia, a dal?í. Profesionální vystupování Praxe v ?ízení vozidel více jak 5 let Spole?ensky oděv / na p?ání Mo?nost zaji?tění pronájmu vozidla z autop?j?ovny 4. P?eprava micro Busem 7+1 Profesionální vystupování Praxe v ?ízení vozidel více jak 5 let Spole?ensky oděv / na p?ání 5. Správa a provoz Va?eho vozového parku Komplexní provoz a údr?ba Va?eho vozového parku. Zaji?tění profesionálního servisu - p?ezutí voz?, vyměna náplně, STK atd Profesionální vystupování Praxe v ?ízení vozidel více jak 5 let Spole?ensky oděv / na p?ání 6. Expresní p?eprava zásilek vrámci ?R a EU Vyzvednutí zásilky kdekoliv v ?R a EU Nejkrat?í mo?ny ?as doru?ení Va?e zásilky p?epravujeme osobně - nep?edáváme je jinym dopravc?m ?ádosti o kalkulaci zasílejte prosím na kalkulace@portage.cz Zákazník?m se ZTP a ZTP/P a humanitárním cílem cesty ( náv?těva rodi?e v DD, nemocnic a sanatorii ) zpracujeme individuelní kalkulaci. Na?i ?idi?i jsou zku?ení profesionálové, kte?í si ani pro spokojenost zákazníka nepletou silnice se závodní dráhou. Jsou pe?livě vybíráni v pr?běhu p?ijímacího ?ízení. Podmínkou jejich p?ijetí je odpovídající praxe a zru?nost v ?ízení motorovych vozidel, bez?honnost, slu?né vystupování a perfektní znalost Prahy, pravidelně pro?kolováni a testováni u smluvní auto?koly nad rámec zákonné povinnosti.. S ohledem na kapacitní mo?nosti, nejsme schopni garantovat dostupnost na?ich slu?eb bez objednávky p?edem. Doporu?ujeme Vám v?as zaslat svojí objednávku nebo rezervaci na e-mail rezervace(zaviná?)portage.cz nebo si p?ímo stáhnout rezerva?ní formulá?. Formulá? objednávky slu?eb ke sta?ení ZDE Jsme Vám k dispozici 24 hod denně. Sta?í od 08 do 17 zavolat ná? dispe?ink, p?es den POUZE :776 89 00 94 ve?erních a no?ních hodinách Sta?í od 17 do 8 zavolat ná? dispe?ink, v noci POUZE : 777 89 00 94 Linka ochrany zákazník?. V p?ípadě jakékoliv stí?nosti na nekvalitní, neadekvátní ?i nekalé jednání na?eho zaměstnance ?i podnětu na zlep?ení se m??ete s d?věrou obrátit na Linku ochrany zákazník?. Linka je směrována p?ímo na majitelku spole?nosti, p?íp. jejího odpovědného zástupce s pravomocemi u?init p?íslu?né opat?ení. Linku prosím vyu?ívejte pouze v neodkladnych zále?itostech. Děkujeme +420 774 89 00 94 LINKA NESLOU?í PRO TELEFONICKé OBJEDNáVKY NA?ICH SLU?EB A NENí SMěROVáNA NA DISPE?INK NA?í SLU?BY Spokojeny VIP Klient Slu?ba PORTAGE, má VIP partnery Tyto stránky jsou sponzorovány firmou ACTIVE24. on-line lokalizace a kniha jízd Ná? partner drinkovych slu?eb. www.mujpullitr.cz Napsali o nás ?lánek - ?asopis Profit - na webu ?lánek - ?asopis Profit - v pdf Video o nás: otev?ít web aktualne.cz otev?ít wmv Video z akce Jiny svět video Ná? partner Dosavadní vyznamní partne?i a sponzo?i Vá? novy ?ivot s vozíkem Petra Dvo?áková Poskytujeme osobní asistenci, sociální poradenství, tel. krizovou linku pro zdravotně posti?eny děti a mláde?, Rekrea?ní a rehabilita?ní slu?by v pobytovém a rehabilita?ním st?edisku Lychovy a po?ádáme dětské tábory a r?zné akce. www.prosaz.cz PORTAGE - úspě?ní pro úspě?né Tyto www stránky zhotovila firma SAVIO-NOVáK kontakt: 608 044 933savio@quick.cz

portage.cz Whois

Domain Name: PORTAGE.CZ